Oferta

 

1.  Diagnoza logopedyczna oraz neurologopedyczna dzieci i młodzieży.
Kilkuetapowe postępowanie mające na celu stwierdzenie bądź wykluczenie wady wymowy lub nieprawidłowości komunikacyjnych wynikających z zaburzeń rozwojowych. Diagnozę stawia się na podstawie danych zebranych z wywiadu z rodzicem, obserwacji zachowania dziecka oraz testów językowych.

2. Terapia logopedyczna. Terapia wad wymowy  (seplenienia, rotacyzmu, lambdacyzmu, mowy bezdźwięcznej, opóźnionego rozwoju mowy) skierowana dla dzieci i dorosłych w celu korekcji wady wymowy.

3. Indywidualna terapia zaburzeń mowy oraz komunikacji (afazja, dwujęzyczność, mutyzm, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa). Terapia neurologopedyczna ukierunkowana na likwidowanie zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych zaburzeniem rozwojowym bądź uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

4. Terapia jąkania dzieci oraz dorosłych. Skierowana na poprawę płynności mówienia oraz zmianę reakcji na niepłynność, a także poprawę komunikacji osób jąkających się.

5. Rehabilitacja mowy u dorosłych po udarach, wylewach oraz wypadkach komunikacyjnych. Obejmuje stymulację nadawania i odbioru mowy, stymulację w zakresie mowy zautomatyzowanej, a także stymulację procesów poznawczych.

6. Terapia ręki skierowana jest szczególnie dla dzieci, które niechętnie podejmują czynności wymagające precyzyjnych ruchów dłoni oraz palców (jak pisanie i rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny). Dla dzieci, które za mocno zaciskają kredkę/ołówek bądź nieprawidłowo trzymają kredkę/ołówek oraz szybko męczą się podczas pisania.

7. Zajęcia dla dzieci i młodzieży z dysleksją i trudnościami w czytaniu i pisaniu. Terapia pedagogiczna obejmuje ćwiczenia koncentracji uwagi, ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej oraz sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki dużej oraz motoryki małej.

8. Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną ® to metoda stworzona przez prof. Jagodę Cieszyńską dla dzieci poniżej 6. roku życia, dzięki której czytanie staje się zabawą.

 

 

 

 

 

Kontakt

logopeda Rzeszów  |  neurologopeda Rzeszów  | terapia logopedyczna Rzeszów |   terapia neurologopedyczna Rzeszów